Stavekontrolden
Forside
Vejledning
Upload
Oversigt over ord
Behandl ord
Affix-definitioner
Foreningen
Vedtægter
Mødereferater
Medlemsliste
Anerkendelser
Todo
Bidrag
stavekontrol@da.libreoffice.org

Vedtægter for
Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer

§1. Foreningens navn og formål

stk. 1

Foreningens navn er ”Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer”. Navnet kan forkortes til ”FFTS”.

stk. 2
Foreningens formål er at udvikle IT-ressourcer til understøttelse af det danske sprog samt at stille disse ressourcer til almen rådighed under vilkår af den type, der almindeligvis betegnes som ”open source”.

§2. Medlemmer

stk. 1

Både privatpersoner, virksomheder og offentlige organisationer kan optages som medlemmer.

stk. 2

Medlemmerne skal oplyse deres e-mail-adresse, postadresse og telefonnummer ved indmeldelse. Ved ændringer skal dette ligeledes oplyses til foreningen, således at foreningen kan vedligeholde en medlemsliste.

§3. Generalforsamling

stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes dersom et flertal af bestyrelsen eller mindst 5 meninge medlemmer ønsker det.

stk. 2

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved udsendelse af e-mail til medlemmerne.

stk. 3

Generalforsamlingen behøver ikke at være en fysisk forsamling, men kan foregå som telefonkonference eller som chat via internet ved anvendelse af alment tilgængelige chat-programmer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere tekniske detaljer ved indkaldelse til generalforsamlingen.

stk. 4

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

stk. 5

Over det på generalforsamlingen passerede skal der føres et referat, som bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive. Bestyrelsesformanden opbevarer de underskrevne referater.

§4. Ledelse

stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vælger ét af bestyrelsesmedlemmerne som formand. Bestyrelsesformanden vælges ligeledes for 1 år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

stk. 2

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

stk. 3

Foreningens postadresse er formandens adresse.

§5. Hæftelse

stk. 1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§6. Regnskab

stk. 1

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Generalforsamlingen kan beslutte at foreningen skal drives uden nogen økonomi, hvilket i praksis eliminerer behovet for et regnskab.

§7. Website

stk. 1

Foreningen driver et website, hvor de producerede IT-ressourcer med tilhørende licensvilkår publiceres. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal fremgå af websitet.

Stiftelsesdokument og vedtægter – side 2 af 2

Webmaster: Finn Gruwier Larsen
Publiceret: 24-02-2007
Denne sides adresse: www.stavekontrolden.dk/main/foreningen/vedtaegter/StavekontroldenVedtaegter.php
SmartSite Publisher